Generelle regler

De kan downloads her
Generelle regler skrevet den 5/6 – 2019. Rev. 30/9 – 2020

 1. Stævneofficials samt overdommers beslutning er til enhver tid gældende og kan kun omstødes af bestyrelsen hvis der nedlægges protest iht. reglerne nedenfor.
 2. PROTEST: Hvis man finder en dom uberettiget eller mener der er begået regelbrud som har påvirkning af afvikling eller placering har man mulighed for at indgive en skriftlig protest sammen med 500 kr i depositum til bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til protesten. Finder bestyrelsen protesten rigtig betales depositummet tilbage når spørgsmålet er afklaret, i modsatte fald tilfalder depositum foreningen. En protest skal være afleveret inden pokaloverrækkelse for den pågældende klasse.
 3. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at udskifte overdommeren med øjeblikkelig virkning.
 4. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i behandling af protest omhandlende en traktor fra eget team.
 5. Bevis på medlemskab og forsikringsbevis skal medbringes og fremvises på forlangende til ethvert stævne.
 6. Kørere under 18 år skal inden sæsonstart udfylde en erklæring med en værges samtykke til deltagelse i DGTP arrangementer. Erklæringen afleveres til bestyrelsen. Det anbefales man medbringer kopi af denne erklæring til ethvert dgtp arrangement.
 7. Hvis traktorføreren eller en af hans medhjælpere under afviklingen af stævnet er synligt påvirkede af alkohol, narkotika eller et andet berusende middel vil traktoren blive udelukket for resten af stævnet. Traktoren kan enten miste alle vundne point/placeringer ved hele stævnet eller blive udelukket fra det næste tilsvarende stævne, hvor traktoren ellers ville have deltaget.
 8. Usportslig optræden, inklusive groft sprog og/eller fysisk vold mod officials, konkurrenter eller tilskuere og/eller overlagt forsinkelse af stævnet vil mindst medføre total diskvalifikation ved det pågældende stævne. Diskvalificerede deltagere kan fratages alle tidligere placeringer, point og/eller præmier ved dette stævne. En hårdere straf kan pålægges af ETPC eller en tilsluttet forenings bestyrelse.
 9. Traktorføreren skal bære sikkerhedsudstyr og beklædning iht. gældende regelbog. Styrthjelmsvisir skal være lukket under trækket.
 10. Kørere og hjælpere der færdes i lukket ryttergård og på baneområdet skal være medlem af den eller de berørte foreninger iht. forsikringsbetingelser.
 11. Hjælpere på banen og baneareal SKAL være iført tøj med lange ærmer og lange benklæder samt fastsiddende lukket fodtøj.
 12. Det er ikke tilladt at flytte en traktor for egen kraft udenfor banearealet og den lukkede ryttergård. Traktorer der anvender en separat bugseringsmotor og 350 kg. Stock er dog undtaget fra denne regel. Benytter man en 350 kg. Stock til transport/bugsering skal føreren dog være gyldig dgtp medlem.
 13. Hvis en klasse ikke kan gennemføres på grund af regn, slædesammenbrud mv. så skal banedommerne og/eller officials bestemme det videre forløb.
 14. Tech and Safety Board har ret til at tage enhver del af et konkurrerende køretøj i deres besiddelse for en nærmere undersøgelse hvis det skønnes nødvendigt. Efter inspektionen returneres delene til det pågældende team.
 15. Overtrædelse af en regel kan medføre diskvalifikation.
 16. Traktorer skal hele tiden køres sikkert, både på banen og i ryttergården. Dommerne kan stoppe og diskvalificere en traktor, der ikke køres på en måde, der kan betragtes som sikker.
 17. Når en eller flere motorer kører, skal føreren forblive siddende på traktoren. Føreren må først forlade sædet, når alle motorer står helt stille. Føreren skal forblive siddende under trækket, og skal have fuldstændig kontrol over traktoren hele tiden.
 18. Kun føreren må være på traktoren, når den kører eller bliver trukket, ingen passagerer. Passagerer er ikke tilladt på eller i en traktor, på banen, i ryttergården eller på tilstødende arealer.
 19. Det er tilladt føreren og to hjælpere, at befinde sig på baneområdet. Det er forbudt at løbe ved siden af traktoren under grønt flag på baneområdet. Overtrædelse af denne regel kan medføre diskvalifikation for det pågældende træk. Baneområdet defineres som banen plus et bredt område på min. 8 M på hver side af banen, dog undtages baner hvor der er en fast barriere.
 20. Slædeindstillingen bestemmes i fællesskab af slædeføreren og overdommeren. Hvis slædeføreren ikke er enig i overdommerens forslag, kan overdommeren tillade, at der køres to træk efter slædeførerens forslag. Hvis overdommeren herefter ikke er tilfreds med slædeindstillingen, kan han kræve denne ændret. Den endelige beslutning tages af overdommeren. Hvis dommer og slædeteam beslutter at en omgearing er nødvendig skal alle kørere i pågældende klasse informeres.
 21. Banelængde og metode for afvikling besluttes af de stævneansvarlige for hvert stævne, herunder mulighed for F.F(Floating Finish Line).

Ved FF forståes at der tillægges 10 meter banelængde i pull-off som så er ny full pull linje.

 1. Den første deltager i hver klasse betragtes som testtrækker.
 2. Forudsat at slædegearingen er korrekt, så kan testtrækkeren:
 3. a) Acceptere hans/hendes distance
 4. b) Afvise hans/hendes distance og trække igen i 6 position, altså flytte 6 pladser ned før man trækker igen.

Det er deltagerens ansvar at informere stævneofficials om han/hun ønsker at tage test trækket eller ej. Informeres der ikke umiddelbart efter trækket bortfalder retten.

 1. Kun når den almindelige mekaniske startmetode svigter, kan det tillades at blive trukket i gang. *Det kræver at dommeren informeres før startforsøget.*
 2. Traktoren skal forblive inden for baneafmærkningen under et træk, ellers vil den blive diskvalificeret. Slæbepladen skal være inden for baneafmærkning ved starten af trækket. Baneafmærkningen består af kridtlinier.
 3. Føreren kan en gang i hvert træk forsøg blive trukket tilbage til start hvis traktoren bringes til standsning inden for x antal meter (se her under). Dette gælder både i kvalifikation samt pull off.

For 350 kg stock hvis traktoren bringes til standsning inden for 10 Meter.

For øvrige klasser hvis traktoren bringes til standsning inden for 20 Meter.

 1. Et forsøg defineres som det at flytte slæden et måleligt stykke.
 2. Alle træk i en konkurrence skal måles. Alle træk måles fra startlinjen til forkanten af slæbepladen, hvor slæden stopper.
 3. Alle køretøjer skal være i frigear når den bliver på-/afhægtet slæden.
 4. Det er tilladt for officials at hjælpe med at kroge af eller skubbe tilbage hvis denne skønner at det vil fremme afviklingen af stævnet.
 5. Alle træk skal starte med en stram kæde, og kæden skal forblive stram under hele trækket.
 6. Hvis en traktor er lovlig, når den kobles til slæden, og hvis der sker en skade under grønt flag på grund af uforudsete omstændigheder, så skal trækket måles, dog ikke hvis der tabes ballast eller sikkerheds udstyr. Tab af enhver form for udstyr på banen under trækket vil resultere i diskvalificering.
 7. Overdrevet tab af væske fra en traktor under grønt flag, enten mens den kører fremad eller mens den kroges til slæden, medfører diskvalifikation, medmindre det skyldes at noget er gået i stykker. (Overdreven defineres som en stadig eller pulserende strøm udledt på banen, eller en plet der er større end svarende til en rund plet med 200 mm i diameter).
 8. En testtrækker som laver et målbart træk men som ikke kan koble til igen beholder sin træklængde selvom slæden gøres lettere. Har den trukket full pull betragtes den som dårligste placering i pull off.

Hvis slæden gøres tungere er trækket ugyldigt, dog beholder den sine hook point.

 1. Næste konkurrerende traktor må tidligst køre på banen når slæden signalerer klar.
 2. Hvis den sidste deltager i klassen har problemer, har denne kører 6 minutter til at tilkoble slæden og gøre sit første forsøg på at trække.

Dansk Garden Tractor Pulling